Strategisk rådgivning og udvikling

Når dine skov og naturarealer skal udvikles i en retning, så målet med ejerskabet kan opfyldes, er det væsentligt at der bliver lagt en velovervejet og langsigtet strategi og handlingsplan. Dette hjælper ForstValue gerne med, Vi hjælper også gerne med at få konkretiseret hvilken målsætning, netop du har, i forhold til at investere i og eje skov. 

Er du potentiel ny skovejer, tilbyder ForstValue rådgivning om hvilke muligheder en skovinvestering kan give – og hvilken type skovinvestering, som du skal gå efter, for at kunne realisere din målsætning. Skal det f.eks. være en eksisterende skov, nyt projekt med skovrejsning eller naturudvikling.

Er du eksisterende skov- og naturejer tilbyder vi sparring og rådgivning om, hvordan du får lagt en strategi og handlingsplan for den videre udvikling af din ejendom. Her tager vi naturligvis udgangspunkt i de muligheder, som den konkrete ejendom giver, og sammen udvikler vi en udviklingsplan.

En udviklingsplan kan gå i retning af forbedret driftsøkonomi, langsigtet værdiforøgelse, klimaoptimering, forøgelse af jagt- og herlighedsværdi, natur og biodiversitet – eller kombinationer af dette.

For investorer med en eksisterende eller et ønske om en større portefølje af skovinvesteringer, hjælper vi med at få lagt en strategi for den rette optimering og udvikling af porteføljen.

Når udviklingsplanerne er lagt, hjælper ForstValue gerne med at være tovholder på, at de konkrete projekter kommer fra plan til virkelighed.