Erstatningsvurderinger

Når anlægsprojekter, naturgenopretningsprojekter, fredningssager og lign. påvirker en skov eller naturareal, er der behov for en vurdering til fastsættelse af erstatning. ForstValue har lang erfaring med dette – og har bistået både lodsejere, anlægsmyndigheder, kommuner mv. i vurderinger og forhandlinger. Eksempler på erstatningsvurderinger kan være: driftsøkonomiske tab, mistet herlighedsværdi, tab af jagtværdi, ejendomsværdiforringelse og vurdering af enkelttræer.

ForstValue kan ud over vurdering også bistå med rådgivning ifm. håndtering af erstatningssagen – og kan tilbyde at varetage en forhandlingsproces for både lodsejere og myndigheder. Naturligvis kun som repræsentant for én part i samme sag.

Vi sikrer, at den enkelte sag vurderes efter det rette vurderingsprincip. Vi arbejder f.eks. med traditionelle skovøkonomiske metoder som jordværdi- og venteværdiberegning – og VAT19 for enkelttræer. Men vi bruger i høj grad også generelle erfaringer, konkrete skøn og sund fornuft.